Algemene verkoopsvoorwaarden Fietskoerier Lier – werkmmaat vzw

Ondernemingsgegevens 


Werkmmaat vzw

Fietskoerier Lier

Luchthavenlei 7A

2100 Deurne

feitskoerierlier@werkmmaat.be

+32 3 233 94 80

BE0817 381 683

RPR Antwerpen


Artikel 1: Algemene bepalingen


De website Fietskoerier Lier van Werkmmaat, een vzw met maatschappelijke zetel te Luchthavenlei 7A 2100 Deurne, BTW BE0817 381 683, RPR Antwerpen (hierna 'Fietskoerier Lier/Werkmmaat vzw'), biedt haar klanten de mogelijkheid om via onze cargofietsen allerhande leveringen uit te voeren op een duurzame manier.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke vraag die gesteld wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). 


Bij het aanvragen van een fietskoerier service via de website Fietskoerier Lier/Werkmmaat vzw moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Fietskoerier Lier /Werkmmaat vzw aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. 


Artikel 3: Aanbod - levering en uitvoering van de overeenkomst


De klant kan zich voor een vraag naar vervoer van specifieke goederen via onze fietskoerier service  aanbieden via de website www.fietstkoerierlier.be.  We staan hierbij open voor particulieren en bedrijven.


We bieden onze service enkel aan in een specifiek werkingsgebied in en rond Lier, omschreven in twee afgebakende zones die vermeld staan op de website Fietskoerier Lier. 


Bij de aanmelding door de klant op onze website Fietskoerier Lier vragen we om alle gegevens van de klant, de bestemming en de omschrijving van de cargo in te geven in de applicatie van Fietskoerier Lier/Werkmmaat. Op het einde van de aanmeldingsprocedure zal de klant onmiddellijk de factuur ontvangen en kunnen betalen via onze betaalapplicatie Mollie.


Na aanmelding wordt het pakket door onze fietskoerier opgehaald bij de klant. Onze fietskoeriers zorgen voor een veilige en stipte levering bij de bestemmeling. 


Indien de klant niet tevreden is over onze service kan hij contact nemen met Fietskoerier Lier/Werkmmaat. We staan garant voor een correcte analyse van mogelijke fouten of beschadigingen.


Artikel 4: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Fietskoerier Lier/Werkmmaat vzw beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Mobiel Fietsherstel/Werkmmaat vzw zich het recht voor de niet (volledig) betaalde boeking niet te aanvaarden. 


Artikel 5 : Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, Fietskoerier Lier/Werkmmaat vzw, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 


De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: u te contacteren in verband met mogelijke vragen rond het vervoer van uw cargo.


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fietskoerier Lier/Werkmmaat vzw, Luchthavenlei 7A, 2100 Deurne, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. 


Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Fietskoerier Lier/Werkmmaat vzw, fietskoerierlier@werkmmaat.be.


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 


Artikel 6: Gebruik van cookies


Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.


Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 


Artikel 7: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de klant om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


Artikel 8: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 9: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 


De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).